แบบรายงานเรื่องร้องเรียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ร้อง

เลขบัตรประชาชน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ นามสุกล
เพศ อายุ
อาชีพ
บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน
ซอย ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ E-Mail

ส่วนที่ 2 รายละเอียด

ประเภท
เรื่อง
รายละเอียด
สิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ
แนบไฟล์(.png.jpg.pdf เท่านั้น)