ระบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รหัสแบบสอบถาม

รหัสแบบสอบถามอยู่ด้านบนขวามือของจดหมาย

กรมส่งเสริมสหกรณ์